ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขัน

#
หัวข้อ
1
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายณัฏฐชัย เตชะนิเวศน์
เด็กชายศริตวรรธน์ ภูมิพันธ์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางจิราภา สุวรรณวัจณ์
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงนฤพร ชัยวงค์
เด็กชายพิทักษ์ วางโต
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงเกวลิน อินต๊ะสุวรรณ์
เด็กหญิงพัชรพร ชัยสิทธิพล
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
นางสาว นารีรัตน์ รุ่งเรือง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายดุลยวัต วงค์คำ
เด็กชายประภาพัศ นาคสมบูรณ์
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นายนวพล วงศ์นันตา
รางวัลชมเชย
5
มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาว กรรณิการ์ ตับไหว
นางสาว กัญญารัตน์ ทองสี
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา,นางสาวภัทรมน สวยแท้,นางรดาการ ภูริพงษ์
รางวัลชมเชย
6
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธัญชนา ปัญญาไชย
นางสาวธิดา ประสม
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ครูนภารัตน์ สูตรเลข
รางวัลชนะเลิศ
7
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนธรณ์ ยาสกุล
นางสาวศศิวิมล คร่องไหม
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
นางธนพรรณ แถลงการณ์
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
8
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกฤตพร เสมอวงษ์
นางสาวธันยพร ธนาศักดิ์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสินอารย์ ลำพูนพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
9
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปัญญรัตน์ สมทรง
นางสาววิชุดา สูตรเลข
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวรัชนี กามาด
รางวัลชมเชย
10
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐภัทร สืบไชย
นายศักดิพัตน์ ทองเจือ
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นางปรียาภรณ์ พรมแก้วงาม
รางวัลชมเชย
11
ประถมศึกษาตอนปลาย
เด็กชายปารินทร์ ศรีบุญเรือง
เด็กชายปกป้อง วีรอาภาชัย
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นางนิภา เพชรหาญ
รางวัลชนะเลิศ
12
ประถมศึกษาตอนปลาย
เด็กชายภูรี ศิริกุลชูกิจ
เด็กชายธนดล สีสุข
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางปภัสพันธ์ เอกบุตร
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
13
ประถมศึกษาตอนปลาย
เด็กหญิงปรานัฐดา ณ พิชัย
เด็กหญิงณชาภัทร แสงเอี่ยม
โรงเรียนเทศบาล 3(บุญทวงศ์อนุกูล)
นางสาวรัชนี ชมชื่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
14
ประถมศึกษาตอนปลาย
เด็กหญิงพัณณิตา ทิพพะหา
เด็กหญิงกมลฉัตร อุ่นอานนท์
โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันฑสังฆประสิทธิ์)
นางกัญญาภัค ขัดชุ่มแสง
รางวัลชมเชย
2
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ (Science Quiz)

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุวิดา ไชยนาแพง
นางสาวชนัดดา งามดี
นางสาวรัชนีกร ปัญญาไว
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
นางนภารัตน์ สูตรเลข
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจิรนันท์ เติมขจรกิจ
นางสาวนราวัลลภ์ ประสันลักษณ์
นางสาวณัฐณิชา เสนานุช
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางสาวศิธาศินี นินใจ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐณิชา ศรีเมือง
นางสาวอธิชา พูลมา
นางสาวกนกพร ทองกิ่ง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นางสาวกัญญ์พิดา จริยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพรเทพ วงศ์ใจคำ
นางสาววีระดา วงค์คำ
นางสาวอารยา ตาแสน
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
นางนภารัตน์ สูตรเลข
รางวัลชมเชย
3
การแข่งขันการตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐนันท์ อนันตกิจไพบูลย์
นางสาวกฤติมา เลิศธนธร
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นางสาวปาริฉัตร โพธิ์คำ
รางวัลชนะเลิศ
2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอารียา ใจซื่อกุล
นางสาวอุรัสยา กองดิน
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นางจิดาภา คงชนะ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวศิน ปงผาบ
นางสาวอัยนุช กำลังมาก
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นาย ธีระพันธ์ ปงกาวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอภิษฐา สิทธิมงคล
นางสาวฐณิชา ชุ่มธิ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นาย ธีระพันธ์ ปงกาวงศ์
รางวัลชมเชย
4
การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชัญญานุช ถวิลไพร
นางสาวกันยารัตน์ พรมวิชัย
นางสาวธรารัตน์ บุญมา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ปราณิศา ครุฑแก้ว
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพศิกา ปลุกเสก
นางสาวศิริรัตน์ พรหมขัติแก้ว
นางสาวญนันทพร มณีวรรณ์
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นายสมชาย พันธุ์สันติกุล
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปิยนันท์ น้อยใจ
นางสาวภูริชญา สารีแก้ว
นางสาวนริศรา แปงฝั้น
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางสาวพิมประภา ธิหมื่น
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปาริฉัตร เตรียมแรง
นางสาวรุจิรา อัครพัฒน์
นางสาวณัฐชา วาวแวว
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นางจิดาภา คงชนะ
รางวัลชมเชย
5
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นาย พัสสน เขื่อนแก้ว
น.ส. จิตตราภรณ์ ก้อนแหวน
น.ส. ช่อนภา ใจจะนะ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นาย ธีระพันธ์ ปงกาวงศ์
รางวัลชมเชย
5
การแข่งขันตอบคำถามวันวิทย์พิชิตสอยดาว

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.ชิดชนก ศรีวิลัย
ด.ญ.ปีวรา เครือสาร
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายวิรัชชัย ทอดเสียง
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงรัชนก แสนถานะ
เด็กหญิงชนม์นิภา มหาวัน
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
นางสาวอัญฑิกา เพชรพลอย นางอนัญญา ริดเดิล
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายอภิชาติ ใจยะ
เด็กชายสัณหณัฐ สมณี
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
นางลดาวัลย์ คำวินิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงนรภัทร สวัสดี
เด็กหญิงกัลยานี ดูงาม
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวสุพรรษา ดัดงอน
รางวัลชมเชย
5
ประถมศึกษา
เด็กหญิงกฤษณาวดี คงธนภักดีบวร
เด็กหญิงสุตาภัทร ดาราวงค์
โรงเรียนเทศบาล 3(บุญทวงศ์อนุกูล)
นางสาวรัชนี ชมชื่น
รางวัลชนะเลิศ
6
ประถมศึกษา
เด็กหญิงเนตรนภา กันทาวงค์
เด็กหญิงธัญรดา ลาทิเชื้อ
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางปภัสพันธ์ เอกบุตร
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
7
ประถมศึกษา
เด็กหญิงณิชกมล จอมแก้ว
เด็กหญิงณิชา โมกโฉม
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางปภัสพันธ์ เอกบุตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
8
ประถมศึกษา
เด็กหญิงพัชรินทร์ ยะม่อนแก้ว
เด็กหญิงวนัทชนันท์ ปัญญา
โรงเรียนเทศบาล 3(บุญทวงศ์อนุกูล)
นางสาวนฤมล ไชยบุญเรือง
รางวัลชมเชย
6
การแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนิษฐา พานทอง
นายสรวิชย์ คำราพิช
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศุภวัฒน์ ติ๊บใจ
นายธนนันท์ สองเป็ง
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพงษ์ กำลังมาก
นายอภิเชษฐ์ ธนันตรีศักดิ์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอธิวัฒน์ แซ่จึง
นางสาวอนุธิดา ใจยะธิ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นาย ธีระพันธ์ ปงกาวงศ์
รางวัลชมเชย
7
การแข่งขันเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
ปวส.
นายจ่อ หว่าหริ่ง
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อนุพงษ์ จอมกันท์
รางวัลชนะเลิศ
2
ปวส.
นางสาวธิดาทร เพ็ญธง
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ศรชัย อาทะ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
ปวส.
นายพชร จินะวงศ์
มทร.ล้านนา ลำปาง
อาจารย์มนินทรา ใจคําปัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
8
การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล 2017 (ประเภทสวยงาม)

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพงษ์ ประพฤติ
นางสาวดาริณี ติ๊บหล้า
นางสาวธาริณี ปินใจกุล
นางสาวชนกพรรณ เป็นแผ่น
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวสุพรรษา ดัดงอน
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุชาดา อัดจันทึก
นางสาวชลิตา โคลมาก
นางสาวเบญจวรรณ กามาด
นางสาวรุ่งวิลัย ใจอ่อน
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุทธิดา สายปัญญา
นางสาววริสรา สุริยาสัก
นางสาววนัชภรณ์ วันดี
นางสาวนิลรัตน์ชา เเจ้คำ
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางสาวพิมประภา ธิหมื่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐยศ ยอดเลา
นางสาวศิริลักษณ์ ตันชะ
นายณัฎฐากร กุรุง
นางสาวชญาดา ธนูมาก
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวสุพรรษา ดัดงอน
รางวัลชมเชย
5
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชลิตา ลังกาตุง
นายอานนท์ ศรีสุรินทร์
นางสาวนัฐพร อุตสินธ์
นางสาวพนิตสุภา สำอาง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
นายสกัด รินฤทธิ์
รางวัลชมเชย
9
การแข่งขันจรวดขวดน้ำราชมงคลลำปาง ครั้งที่ 10

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
ระดับประถม-มัธยม
เด็กชายสรวิชญ์ มะโนสืบ
เด็กชายธนภัทร แก้ววงศ์สาย
-
-
กอรวกพิทยาสรรค์
นางสาวรัชนีกุล ขาวสะอาด
รางวัลชนะเลิศ
2
ระดับประถม-มัธยม
ด.ช.ศิวกร จันทร์ทอง
ด.ช.ณัฐวัฒน์ วันดู
ด.ช.ธนภัทร นนท์คำวงศ์
-
โรงเรียนสันโป่งวิทยา
นายดวงเดช อาดย่อแฮ่
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
ระดับประถม-มัธยม
เด็กชายณัฐชนน บุญชูวงค์
เด็กชายณภัทร อุนจะนำ
-
-
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
นายนคร แก้วลังกา นางนวรัตน์ อังศุภัค
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
ระดับอาชีวะ-อุดมศึกษา
นายรักษ์ศีล สุระวัง
นายธนพล ทรายมูล
นายศรัณย์ น้อยห้อง
นายณัฐนนท์ ทองติด
มทร.ล้านนา ลำปาง
อาจารย์ปณิฐิ แสนจิตร
รางวัลชนะเลิศ
10
การแข่งขัน Newbies drone racing

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
ชนิด drone ประเภทบินด้วยตาเปล่า
นายณัฐกิจ วรรณคำ
นายกฤตภาส โปร่งใส
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
1.คุณครูนครินทร์ พงษ์ศรีลา 2.คุณครูสุภาภรณ์ พงษ์ยศ 3.คุณครูยุทธภูมิ บุญเรือง 4.คุณครูเพ็ญนภา แสนทวีสุข
รางวัลชนะเลิศ
2
ชนิด drone ประเภทบินด้วยตาเปล่า
นายแทนชนก พันธ์เครือบุตร
เด็กชายทนง ปิ่นประภาวัฒนา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสุรินทร์ รินศรี
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
ชนิด drone ประเภทบินด้วยตาเปล่า
นายญัฐศิลป์ ไชยเมือง
นายธนากร คะเตชา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสุรินทร์ รินศรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
ชนิด drone ประเภทบินผ่านอุปกรณ์
นายณัฐกิจ วรรณคำ
นายกฤตภาส โปร่งใส
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
1.คุณครูนครินทร์ พงษ์ศรีลา 2.คุณครูสุภาภรณ์ พงษ์ยศ 3.คุณครูยุทธภูมิ บุญเรือง 4.คุณครูเพ็ญนภา แสนทวีสุข
รางวัลชนะเลิศ
5
ชนิด drone ประเภทบินผ่านอุปกรณ์
นายแทนชนก พันธ์เครือบุตร
เด็กชายทนง ปิ่นประภาวัฒนา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสุรินทร์ รินศรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
6
ชนิด drone ประเภทบินผ่านอุปกรณ์
เด็กชายชโนดม เหลี่ยมใส
เด็กชายธนวรรษ อภิพร้าว
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสุรินทร์ รินศรี
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
7
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินนาน
นายณัฐกิจ วรรณคำ
นายกฤตภาส โปร่งใส
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
1.คุณครูนครินทร์ พงษ์ศรีลา 2.คุณครูสุภาภรณ์ พงษ์ยศ 3.คุณครูยุทธภูมิ บุญเรือง 4.คุณครูเพ็ญนภา แสนทวีสุข
รางวัลชนะเลิศ
8
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินนาน
นายกฤตภาส โปร่งใส
นายณัฐกิจ วรรณคำ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
1.คุณครูนครินทร์ พงษ์ศรีลา 2.คุณครูสุภาภรณ์ พงษ์ยศ 3.คุณครูยุทธภูมิ บุญเรือง 4.คุณครูเพ็ญนภา แสนทวีสุข
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
9
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินนาน
นายญัฐศิลป์ ไชยเมือง
นายธนากร คะเตชา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสันติชัย ไชยดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
10
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินนาน
นายแทนชนก พันธ์เครือบุตร
เด็กชายทนง ปิ่นประภาวัฒนา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสันติชัย ไชยดี
รางวัลชมเชย
11
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินนาน
เด็กชายพงศ์ทัต เพยุหะ
เด็กชายเรืองวิชญ์ สิงห์หล้า
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสันติชัย ไชยดี
รางวัลชมเชย
12
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินนาน
เด็กชายนัฐชัย ชัยสงคราม
เด็กชายชนะกานต์ การดื่ม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสันติชัย ไชยดี
รางวัลชมเชย
13
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินยุทธวิธี
นายณัฐกิจ วรรณคำ
นายกฤตภาส โปร่งใจ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
1.คุณครูนครินทร์ พงษ์ศรีลา 2.คุณครูสุภาภรณ์ พงษ์ยศ 3.คุณครูยุทธภูมิ บุญเรือง 4.คุณครูเพ็ญนภา แสนทวีสุข
รางวัลชนะเลิศ
14
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินยุทธวิธี
นายญัฐศิลป์ ไชยเมือง
นายธนากร คะเตชา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสันติชัย ไชยดี
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
15
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินยุทธวิธี
นายแทนชนก พันธ์เครือบุตร
เด็กชายทนง ปิ่นประภาวัฒนา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสันติชัย ไชยดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
16
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินยุทธวิธี
เด็กชายธนวรรษ อภิพร้าว
เด็กชายชโนดม เหลี่ยมใส
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสันติชัย ไชยดี
รางวัลชมเชย
17
ชนิดเครื่องบิน ประเภทบินยุทธวิธี
เด็กชายนัฐชัย ชัยสงคราม
เด็กชายกลพจน์ สุวรรณพัฒน์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสันติชัย ไชยดี
รางวัลชมเชย
11
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นเลียนแบบธรรมชาติ

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
เด็กชายศรีวิชัย สอดสี
เด็กชายธีรพล จันทร์ต๊ะบุตร
เด็กชายชูเกียรติ รู้เกณฑ์
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
นายดวงเด่น พิจอมบุตร
รางวัลชนะเลิศ
2
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
เด็กหญิงจิรารักษ์ พวงมา
เด็กหญิงปรียาพร ต๊ะรังษี
เด็กหญิงพีรณัฐ วงศ์เมือง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายปรัชญา หลักฐาน
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
เด็กชายศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีวิชัย
เด็กชายณัฐดนัย อินทร์แก้ว
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายสาคร ตันจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
นางสาวนิรมล บุญเจริญ
นางสาวกัญญารัตน์ เป็งน้อย
นางสาววศินี สุทธิจินดา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อ.ธนาวัลย์ ภาคฤทธิ์
รางวัลชมเชย
5
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
นางสาวสายพิน ติคำ
นางสาวอัญชลี นิลเพ็ชร์
นางสาวมุกดาวรรณ วงค์ใต้
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
นายปฏิพล สุกหอม
รางวัลชมเชย
6
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
นางสาวณัฐวรรณ เรือนป๋าน
นางสาวเครือฟ้า จิน๊ะหล้า
นางสาวณัฐทริกา ปัญญาแก้ว
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นางสาวธนวดี กระจ่างจิต
รางวัลชมเชย
7
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
นางสาวสตรีรัตน์ ทำขานะ
นางสาวเมธิณี ระวังวงค์
นางสาวไพลิน พรมเทศ
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นางอรุณศรี สงวนศักดิ์
รางวัลชมเชย
8
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
นางสาวเอมวิกา เจือจันทร์
นางสาววนิดา สุตินคำ
นางสาวนิภาพร ชาวปัน
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นางอรุณศรี สงวนศักดิ์
รางวัลชมเชย
9
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
เด็กชายธนกร ศรีวิชัย
เด็กหญิงดลชยาพัชร์ อุทธาเครือ
เด็กหญิงภูษิตา ไพศาลสุขวิทยา
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นายวรุณ บุญยู่ฮง
รางวัลชมเชย
10
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
นายวรัญญู แสนผาบ
นางสาวอังคณา ใจอ้าย
นางสาวชนิกา จอมคำ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นายธีระพันธ์ ปงกาวงศ์
รางวัลชมเชย
11
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มณีวรรณ
เด็กหญิงวริสรา วงศ์ตระการ
เด็กหญิงศศินันท์ กีรตินิธิวัฒน์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นางสาวภัทรมน สวยแท้
รางวัลชมเชย
12
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช.
นายกิติศักดิ์ เปนุจา
นายเจษฏาวุฒิ ใจชื่น
นายทานุชัย เจภูมิ
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นางสวลี มีมานะ
รางวัลชมเชย
13
ระดับประถมศึกษา
เด็กชายรัฐพล ธิยะ
เด็กชายพิษณุพงษ์ แก้วพเยาว์
เด็กชายนวพล แสนเครือ
โรงเรียนวัดเสด็จ
นางเฉลิมขวัญ วิญญา
รางวัลชนะเลิศ
14
ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงณัฐธัญ จำปาทิพย์
เด็กหญิงบุณยานุช ซ้อนคำ
เด็กหญิงวาริศา เมืองศรี
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นายวรุณ บุญยู่ฮง
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
15
ระดับประถมศึกษา
เด็กชายชนชยา ศรีธิวงค์
เด็กชายรัตนพล อภิรมย์
เด็กชายพีรวิชญ์ กันธะริน
โรงเรียนบ้านกาดเมฆ
นายสุวรรณ วิญญา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
12
การแข่งขันทักษะเรียกชื่อไม้ดอกไม้ประดับ

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนพวรรณ ป้อต๊ะมา
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางธิดา ป้อต๊ะมา
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวโยธิกา แสนทอน
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางธิดา ป้อต๊ะมา
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภควัตร มะโนคำ
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางธิดา ป้อต๊ะมา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกริชกร โฉมงาม
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
รางวัลชมเชย
5
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรติรมย์ บุญขัน
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
นางดุจดาว ต๊ะเขื่อนแก้ว
รางวัลชมเชย
13
การแข่งขันเรียกชื่ออาหารอาเซียน/ความรู้อาหารอาเซียน

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัยธมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวศรินทร์ธร วงค์ครองศักดิ์
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อ.สิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย
รางวัลชนะเลิศ
2
มัยธมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวฑิตฐิตา ธีระวาส
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นางสาวปาริฉัตร โพธิ์คำ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัยธมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวสุธัญญา ถิ่นนาเมือง
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อ.สิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัยธมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ จิโนเขียว
โรงเรียนเมืองมายวิทยา
นางสาววิภา มะโนวรรณา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
14
การแข่งขันการถ่ายภาพเพื่อสื่อความหมาย

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกันตพงษ์ ภาษาสุต
กุลชนิกา บุตรจ๋อย
จิราพร กว้างปาละ
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อาจารย์ณิชกานต์ ทิพพระหา
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุชาดา เกตระชัย
นางสาวดารุณี ดวงแสง
นายกิตติภูมิ กันทะวงค์
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นางสาวสุกันยา สุยะสืบ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนุภัทร เกตวงษา
นายภูวนนท์ สมบูรณ์ญา
นางสาวธนภรณ์ หน้าผ่อง
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จิราพร ใจแปง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนฤนาท ศรีจันทร์มาก
นายดนุสรณ์ กินีศรี
นางสาวพิยดา วงค์เรือง
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นายธีระพันธ์ ปงกาวงศ์
รางวัล Popular vote
15
การแข่งขันเชื่อมชิ้นงานตามแบบ

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
ปวส.
นายอมรเทพ เกษพรหม
นายณัฐพล นามปัน
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อาจารย์อภิชาติ เมาเลอ
รางวัลชนะเลิศ
2
ปวส.
นายทักษ์สิน ทาแก้ว
นายชัยยา คำพา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อาจารย์อภิชาติ เมาเลอ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
ปวส.
นายพีรพงษ์ ปัญโญ
นายกิตติชัย พรมวัง
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อาจารย์อภิชาติ เมาเลอ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
ปวส.
นายอลงกรณ์ สมศักดิ์จิรกิจ
นายธวัตชัย หลี่แก้วสาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฝผ แม่เมาะ
ธนากร มูลรินทร์
รางวัลชมเชย
5
ปวส.
นายเสกสรรค์ เป็งป้อง
นายณัฐพงษ์ ขุมด้วง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฝผ แม่เมาะ
ธนากร มูลรินทร์
รางวัลชมเชย
6
ปวส.
นายสิริวฒน์ ครองศิลธรรม
นายชยพล อรรคนันท์
มทร.ล้านนา ลำปาง
นางสาวมนินทรา ใจคำปัน
รางวัลชมเชย
7
ปวส.
นายประโยชน์ ชัยยายอง
นายจักฤษ ชัยวงค์
มทร.ล้านนา ลำปาง
วิรัลพัชร พรมหจรรย์
รางวัลชมเชย
8
ปวช.
นายสุรพงษ์ วงค์เขียวสิริ
นายวงค์ทวัฒน์ ยะชะละ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
อาจารย์สมบรูณรงค์ ประกอบผล
รางวัลชมเชย
9
ปวช.
นายวรพันธ์ สาริน
นายอิทธิธร ทะโยโส
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
นายวชิรากรณ์ ใจซื่อ
รางวัลชมเชย
10
ปวช.
นายวิชัย ตาวี
นายธนานัน ปฎิโย
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์
รางวัลชมเชย
16
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นายภูริช สีนวลแล
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวสุพรรษา ดัดงอน
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาววีรนุช อวดกล้า
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวสุพรรษา ดัดงอน
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวสุธีธิดา มีธรรม
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวสุพรรษา ดัดงอน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
เด็กหญิงกนกวรรณ สีฟ้า
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
-
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
17
การแข่งขันเรียกชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวหรรษลักษณ์ อรุณวงษ์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายศิวดล กุลฤทธิกร
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ ขวัญธนธีระเมธี
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นางสาวธนวดี กระจ่างจิต
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวธิญาดา บุญยืน
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
นางสาวพัชราพร จามรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
นางสาวณัฐณิชา ตั้งเชิง
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวสุพรรษา ดัดงอน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
18
การแข่งขันการออกแบบด้านการสร้างอินโฟกราฟิก ในหัวข้อ 'วิทย์ก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า'

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
นายนพดล ประทันยะ
นายสาธิต การเพียร
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จิราพร ใจแปง
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
นายพศิน จันทรทัน
นายจิรายุทธ ประเสริฐ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อาจารย์ณัฐภูมิ บริบูรณ์
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
นายนพรัตน์ ณ ลำปาง
นางสาวรินรดา สุวรรณรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นายพรศักดิ์ การดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
นายดนุรุธ สมอเขียว
นายวีระพงษ์ คำปินใจ
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นางสาวธนวดี กระจ่างจิต
รางวัลชมเชย
5
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
นางสาวชลธิชา พรมเมตตรัย
นางสาววณิชยา ทารักษ์
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จิราพร ใจแปง
รางวัลชมเชย
19
การแข่งขันการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
ไม่จำกัด
นายธนากร ชมภูทวีป
นางสาววันเพ็ญ ทองแสน
นางสาววิไล จิตชะนะ
มทร.ล้านนา ลำปาง
ชัยยันต์ ใจบุญมา
รางวัลชนะเลิศ
2
ไม่จำกัด
นายประภาส อินพิรุด
นายวรวัฒน์ ซาวคำ
นายคะเชนทร์ รูปงาม
มทร.ล้านนา ลำปาง
ชัยยันต์ ใจบุญมา
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
ไม่จำกัด
นายนพรัตน์ ใจดี
นายณัฐวุฒิ วงค์ผา
นายทวีพงษ์ สุดสาย
มทร.ล้านนา ลำปาง
ศราวุธ เอกบาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
ไม่จำกัด
เด็กหญิงสิริภากร เจียรสุวรรณ
เด็กหญิงประภาวรินทร์ ตารุสา
เด็กหญิงภูริชา อ๊อดทรัพย์
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นางนิภา เพชรหาญ
รางวัลชมเชย
5
ไม่จำกัด
นายณัฐนันท์ สุขใจ
นายอภิวัฒน์ มณีวรรณ
นายภาณุพงศ์ คำมา
มทร.ล้านนา ลำปาง
ศราวุธ เอกบาง
รางวัลชมเชย
20
การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล 2017 (ประเภทความคิดสร้างสรรค์)

#
ระดับ
ทีม
สถานศึกษา
ผู้ควบคุม
รางวัลที่ได้รับ
1
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอัษฎาวุฒิ คำวงษ์
นายศุทธวีร์ คำจันทร์ต๊ะ
นางสาวภัทราวดี อัครวีรวัฒนา
-
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นางสาวสุกันยา สุยะสืบ
รางวัลชนะเลิศ
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอภิชญา มาเอ้ย
นางสาวสุตาภัทร ศรีสว่าง
นายลิปกรณ์ โยธาวงศ์
นางสาวธิญาดา ยศข่าย
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นางจิดาภา คงชนะ
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรธัส ผัดรัตนมณีกุล
นายธีรพล ฤทธิ์ดี
นางสาววิชุดา ใจวังโลก
นางสาวณภัคร โภควนิช
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
นางสาวสุพรรษา ดัดงอน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชลณัฐชา ปัญญา
นางสาวณัฏฐ์ปภัส ธนเรือนใจ
นางสาวสุทธิดา แสงสุวรรณ์
นายศุภวัฒน์ ตุ่นแจ้
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
นาย ธีระพันธ์ ปงกาวงศ์
รางวัลชมเชย
5
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกชวรรณ เเย้มสาย
นางสาวอัจชลีญา ปงลังกา
นางสาวกุลธิดา ทองเนตร
นางสาวนนทกร กุลกิจ
โรงเรียนมัธยมวิทยา
นางเหมือนฤทัย ตามสมัย
รางวัลชมเชย